26 вересня 2021 року Мапа сайту

Навчально-методична робота є одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри. Навчальний процес на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою виконується згідно з розкладом і календарно-тематичними планами для здобувачів вищої освіти медичного факультету №1, медичного факультету №2, стоматологічного факультету, міжнародного факультету. З 2008 року на кафедрі впроваджено кредитно-модульну систему навчання для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Медицина», а з 2012 року – за спеціальністю «Стоматологія».

Кафедра проводить післядипломну підготовку лікарів-інтернів з фаху «Неврологія» та з інших фахів. Підготовка інтернів з неврології проводиться згідно з типовим навчальним планом та програмою спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації зі спеціальності «Неврологія», затвердженими МОЗ України в 2017 році.

На кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою проводяться курси тематичного удосконалення з різних аспектів неврології для неврологів та лікарів інших спеціальностей.

Широко і на сучасному рівні ведеться навчально-методична робота на кафедрі. Створені методичні розробки лекцій, практичних (семінарських) занять згідно календарно-тематичного плану для викладачів, здобувачів вищої освіти, лікарів-інтернів та слухачів курсів тематичного удосконалення, а також методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та лікарів-інтернів. Методичні вказівки для здобувачів вищої освіти підготовлені трьома мовами - українською, російською, англійською.

До кожного практичного заняття згідно з календарно-тематичним планом для здобувачів вищої освіти підготовлені тести і задачі українською, російською та англійською мовами, комплект тестів із банку ліцензійного іспиту «Крок-2» 3-ма мовами. Проводиться робота з підготовки лікарів-інтернів до складання ліцензійного іспиту «Крок-3», створена мультимедійна презентація з прикладами завдань з бази Крок-3 та алгоритмів їх розв’язання.

Результати навчально – методичної роботи кафедри постійно висвітлюються в методичних статтях, які представлені на конференціях республіканського, обласного та місцевого рівня.

Всі викладачі кафедри регулярно підвищують педагогічну майстерність, проходячи курси підвищення кваліфікації.

На кафедрі навчаються студенти 4 та 5 курсів медичного факультету №1 і №2, міжнародного факультету 222 «Медицина», 228 «Педіатрія» медичного факультету № 2 4 курсу стоматологічного факультету, міжнародного факультету за спеціальністю 221 «Стоматологія». Робочі навчальні програми за нормативними дисциплінами розроблені згідно з Освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина».


Навчальні нормативні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  1. «Загальна медична підготовка (офтальмологія, неврологія, в тому числі нейростоматологія, дерматологія, венерологія, психіатрія, наркологія, медична психологія, фізична реабілітація, спортивна медицина, ендокринологія)»:
  • модуль 2 «Неврологія, в т.ч. нейростоматологія» – 1,5 кредитів; кількість годин загальна – 45, лекційних – 6, практичних – 30, самостійна робота – 9. (4 курс стоматологічного   факультету, міжнародного факультету (другий (магістерський) рівень освіти).
  1. «Хірургія, у тому числі онкологія та нейрохірургія»:
  • модуль 4 «Нейрохірургія» - 1,0 кредитів; кількість годин загальна – 30, лекційних – 4, практичних – 10, самостійна робота – 16. (4 курс стоматологічного факультету, міжнародного факультету (другий (магістерський) рівень освіти).
  1. «Хірургія, в тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія»:
  • модуль 3 «Нейрохірургія» – 1,5 кредитів; кількість годин загальна – 45, лекційних – 6, практичних – 14, самостійна робота – 25. (5 курс медичного факультету № 1, медичного факультету № 2, міжнародного факультету (другий (магістерський) рівень освіти).
  1. «Внутрішня медицина, в тому числі ендокринологія, медична генетика»:
  • модуль 3 «Медична генетика» – 1,0 кредитів; кількість годин загальна – 30, лекційних – 0, практичних – 20, самостійна робота – 10. (4 курс медичного факультету № 1, медичного факультету № 2, міжнародного факультету (другий (магістерський) рівень освіти).
  1. «Педіатрія, у тому числі медична генетика»:
  • модуль 2 «Медична генетика» – 1,0 кредитів; кількість годин загальна – 30, лекційних – 0, практичних – 20, самостійна робота – 10.  (4 курс медичного факультету № 2 (другий (магістерський) рівень освіти).